Vad är psykologi?

Psykologi är läran om beteende, samspel och känslor hos olika individer och är idag en väletablerad vetenskap i de flesta länder. Man forskar mycket i ämnet och det finns många olika teorier om varför jordens levande varelser uppträder på olika sätt. Eftersom ämnet ofta intresserar lekmän finns det ett stort antal tidningar, böcker och bloggar där man kan ta del av de senaste rönen. Är man helt grön i ämnet kan det vara en god idé att starta med att slå upp ordet på hemsidor som Wikipedia där man kan få en bra introduktion i ämnet innan man beger sig ut på djupare vatten.

Ordet psykologi kommer, som så ofta är fallet, ifrån grekiskan och består av två delar; psyke, eller psyche på grekiska, som betyder både sinne och själ, och logi som betyder lära och kunskap. Den som sysslar med psykologi är alltså intresserad av sinnet snarare än kroppen, och i dag finns det psykologer som inte bara jobbar med människor utan också med djur.

Redan under antiken fanns det ett intresse för varför människor uppträder som de gör och Homeros beskrev på 800-talet f.Kr. hur människors drömmar ofta är påverkade av dagens händelser. Läkekonstens fader, Hippokrates, konstaterade redan för nästan två och ett halvt tusen år sedan att människor kan må dåligt på grund av oro, stress och hur de behandlas av andra. På den tiden fanns det inga psykologer, det skulle ta ett par årtusenden innan det fenomenet etablerades, men att man såg ett samband mellan det själsliga välmåendet och det fysiska är ett faktum.

Även om flera filosofer, präster, läkare och vetenskapsmän redan hade använt ordet och intresserat sig för det mänskliga sinnet så var det inte förrän under 1700-talets första hälft som man började behandla ämnet som separat från kroppslig läkekunskap. Det fanns ofta ett starkt inslag av religiös influens i tidens diskussioner, som till exempel om själens moral, drivkraft och existens men man började också tala om medvetande kontra omedvetande och huruvida psyket kunde påverka kroppen etc.

På 1800-talet började psykologin sprida sig över hela världen som en ren vetenskap och det öppnades laboratorier på många håll där man studerade beteende på ett mer metodiskt sätt än tidigare. Oundvikligen skapades det också olika skolor och åsikter och man diskuterade sinsemellan, mer eller mindre hövligt, om vad medvetandet egentligen är, om kvinnor är mer hysteriska än män och hur barndomen påverkar människors vuxna liv. Mot slutet av århundrandet började man hålla internationella kongresser i ämnet.

Idag anses psykologin vara en mycket respektabel och ofta använd vetenskap och i Sverige går många människor i olika åldrar på psykologiska behandlingar, workshops, psykoterapi och rådgivningar. Det är till exempel standard att man låter barn som befinner sig i svåra familjeförhållanden eller som uppvisar aggressivt beteende gå till en psykolog, och man kan anlita en psykoterapeut för att få bukt med sina fobier eller trassliga förhållanden. Fram tills för inte så länge sedan var detta lite tabubelagt men nu anses det vara normalt.